Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco÷peratie Rivierduingebied

  Missie

De co÷peratie stelt zich ten doel ten behoeve van de versterking en de verbreding van het economische draagvlak van de bedrijven van haar leden en het welbevinden van haar leden en aangeslotenen:

Natuur- en cultuurgebieden in het vestigingsgebied te beheren, dan wel in eigendom te verwerven, ten einde de natuur, het landschap en het milieu te behouden, te versterken, te onderhouden, dan wel te ontwikkelen; dit alles ter versterking van de duurzame landbouw in het werkgebied.

Leden en aangeslotenen gezamenlijk de waarde van het Riverduingebied uit te laten dragen en het Rivierduingebied te laten onderhouden.

Met alle wettige middelen de algemene belangen van haar leden en aangeslotenen te behartigen en de bloei en de vooruitgang van de duurzame land- en tuinbouw in haar werkgebied te bevorderen.


De co÷peratie tracht dit te bereiken door:

Het uitvoeren dan wel laten uitvoeren van het beheer, het onderhouden en het ontwikkelen van natuur- en cultuurgebieden voor leden, aangeslotenen en derden.

Het afsluiten ten behoeve van haar leden van overeenkomsten.

Het verwerven van natuur- casu quo cultuurgebieden.

Het geven van voorlichting aan haar leden, haar aangeslotenen en aan derden.

Het deelnemen in of zich aansluiten bij co÷peraties, vennootschappen of andere instellingen, die soortgelijke doelstellingen nastreven als de hare.

Verder al datgene te doen wat in verband met het voormelde doel der co÷peratie nuttig wordt geacht.


←   van de voorzitter     verenigingsstructuur   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda ę NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?